• Simple Item 2
  • 1

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17 de març de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2022/2023 és del dia 28 de març fins el dia 13 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció estarà obert a partir de dia 28 de març.

Quan envieu el formulari emplenat rebreu un correu electrònic amb la confirmació de l' inscripció i la informació que pertoqui.

Els casos de trasllat d'expedient d'alumnes que hagin cursat estudis oficials d'ensenyaments elementals o professionals de música o dansa en conservatoris elementals, conservatoris professionals o centres privats autoritzats es resoldran tenint en compte les següents consideracions:

  • Si el trasllat es produeix durant el curs acadèmic els alumnes seran acceptats únicament si, una vegada iniciat el curs, queden o es produeixen vacants en les especialitats i / o cursos corresponents. En el cas que el trasllat es produeixi des d'un conservatori professional de les Illes Balears a un altre, no s'han de tornar a pagar les taxes de matriculació. En cas contrari, l'alumne ha de pagar les taxes corresponents.

  • Si la sol·licitud de trasllat d'expedient es produeix durant el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als conservatoris professionals de les Illes Balears per al curs següent, serà acceptada únicament si queden places vacants de l'especialitat corresponent després de l'admissió dels alumnes de nou ingrés i de les sol·licituds de reingrés al centre.

SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.