• Simple Item 2
  • 1

Pàgina WEB APIMA Conservatori de Mallorca

 

La APIMA és una eina fonamental per a possibilitar la participació i col·laboració dels pares, mares o tutors dels alumnes en l'activitat del Conservatori.

 
Aquesta associació es regeix per la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret de l'Educació, llei 1/2002 Llei orgànica reguladora del dret d'associació i pel Decret 27/1988 del 10 de febrer, les finalitats seran les que estableixin els seus propis estatuts de l'Associació.

 
La participació dels pares i mares a l'aula fa referència a la relació entre pares, mares i professors tutors convenientment reflectida en el Pla d'Acció Tutorial del Centre.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.