Tenen dret a obtenir el Títol dels Ensenyaments Professionals de música i dansa els/les alumnes que superin amb èxit els estudis corresponents al darrer curs dels Ensenyaments Professionals d’una especialitat de música o de dansa segons la legislació vigent i que es trobin en algun dels casos següents:

  • Alumnes oficials dels Ensenyaments Professionals de música i dansa dels conservatoris professionals de l’àmbit de les Illes Balears.

  • Alumnes oficials dels Ensenyaments Professionals de música i dansa dels centres privats autoritzats (per cursar els E.Professionals).

Taxa per l’expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

(Articles 95 a 99 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 14 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública; per l’article7 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives; per l’apartat 9 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009; per l’apartat 13 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, i per l’apartat 6 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017).

Per sol·licitar l'expedició del títol corresponent als ensenyaments professionals de música o de dansa


Per sol·licitar l'expedició del Títol dels Ensenyaments Professionals  s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i realitzar el pagament de la taxa corresponent al servei en línia de l'Agència Tributària de les Illes Balears. Accediu al pagament mitjançant el botó corresponent segons correspongui a la vostra categoria de família. Les famílies nombroses especials estan exemptes del pagament (han de justificar la condició amb fotocòpia del carnet o llibre expedit per l'organisme competent, a la Secretaria del Conservatori).

Quan l’interessat (o el pare, mare o tutor/a) dugui, a la secretaria del Conservatori (provisionalment, i fins que acabin les mesures extraordinàries per la situació actual, s'ha d'enviar a la direcció de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) una còpia del pagament i una fotocòpia del D.N.I. (i, si es el cas, justificació de família nombrosa) el Conservatori començarà els tràmits per l’expedició del Títol.

Sol·licitar Títol Ensenyaments Professionals

Realitzar el pagament família ordinària

Realitzar el pagament família nombrosa general

Per al lliurament del Títol el sol·licitant (o el pare, mare o tutor/a) ha d'acreditar la seva identitat amb el DNI.

Si la persona que ha de recollir el Títol no es cap dels anteriors ha de dur una autorització (enllaç de baix) signada per l’interessat (o el pare, mare si es menor d’edat).

Enllaç Autorització recollida

 

Exempcions i bonificacions

  1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  2. Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el registre civil estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial prevists en la resta de capítols d’aquest títol V duita a terme per la conselleria competent en matèria d’educació.

  3. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

  4. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  5. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com