Atès el que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002, mitjançant la qual es regula el procediment per a l’obtenció del certificat del grau elemental de música i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de juny de 2006, per la qual es regula el procediment per a l’obtenció del certificat de grau elemental de dansa.

Poden obtenir el certificat dels ensenyaments elementals aquells alumnes que han cursat ensenyaments elementals reglats, d’acord amb la càrrega lectiva que estableixen els currículums vigents.

  • Les escoles municipals de música i dansa i els centres privats autoritzats, reconeguts/des per la Conselleria d'Educació i Universitat poden sol·licitar el certificat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa per als seus alumnes de 4t curs avaluats positivament de totes les assignatures en les especialitats que tenen autoritzades.

La certificació ha d’acreditar únicament que s’han complert els objectius generals dels ensenyaments elementals a l’especialitat corresponent, sense que en cap cas es pugui indicar qualificació ni valoració, ni expedir-se amb una denominació distinta a la de certificat.

Procediment de sol·licitud per l'expedició del Certificat d’Ensenyaments Elementals


S'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i realitzar el pagament de la taxa corresponent al servei en línia de l'Agència Tributària de les Illes Balears (s’han d’emplenar individualment). Accediu al pagament mitjançant el botó corresponent segons correspongui a la vostra categoria de família. Les famílies nombroses especials estan exemptes del pagament (han de justificar la condició amb fotocòpia del carnet o llibre expedit per l'organisme competent, a la Secretaria del Conservatori).

Quan l’interessat (o el pare, mare, tutor/a o director/a-representant de l'escola) lliuri, a la secretaria del Conservatori, (s'ha d'enviar a la direcció de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) una còpia del pagament (o, si es el cas, justificació de família nombrosa especial) el Conservatori començarà els tràmits per l’expedició del Certificat (sempre que el Conservatori hagi rebut les actes finals del 4t. curs dels E.Elementals).

Quan el conservatori professional hagi emès els certificats dels ensenyaments elementals de música i/o dansa i expedit els diplomes, ho comunicarà a les escoles de música i/o dansa interessades.

L’expedició dels Certificats d’Ensenyaments Elementals la realitza la secretaria del Conservatori entre els mesos de novembre i abril (tots dos inclosos).

Sol·licitar certificat Ensenyaments Elementals

Realitzar el pagament família ordinària

Realitzar el pagament família nombrosa general

Els pares o representants legals de l’alumnat poden recollir individualment els diplomes a partir de la data que determini el conservatori. Els directors de les escoles de música i/o dansa també poden recollir els diplomes amb una autorització individual de cada interessat, signada pels pares o representants legals de cada interessat.

Enllaç autorització recollida

 

Exempcions i bonificacions

  • Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el registre civil estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial prevists en la resta de capítols d’aquest títol V duita a terme per la conselleria competent en matèria d’educació.

  • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

  • Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com