TARIFES DE LA TAXA 059

Expedició de títols espanyols no universitaris

 •  Títols d'Ensenyaments Artístics establerts amb anterioritat a la Llei General d'Educació de 1970:

Arts Aplicades i Oficis Artístics (Graduat en Arts Aplicades, Graduat en Ceràmica, Perit en Tècnica Ceràmica, Perit en Ceràmica artística). Títols d'ensenyaments musicals corresponents a plans d'estudis de 1942 i 1966, Diploma de Cantant de Conjunt Coral, Diploma de cantant d'òpera, diploma superior d'Especialització per a Solistes)

Sol·licitud del títol i pagament de la taxa 059

 • L'interessat haurà de dirigir sempre al Centre docent on va finalitzar els estudis conduents a l'obtenció del títol que sol·licita, on li proporcionaran la informació necessària.

 • Informació sobre el pagament de la taxa 059:

  • L’ imprès 790 - taxa 059 s’obté a "Expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales".

  • Efectuat l'abonament de la taxa i acreditat aquest mitjançant validació mecànica de l'entitat bancària col·laboradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (qualsevol banc o caixa d'estalvis), el Centre docent realitza la proposta d'expedició del títol, bé a les Unitats de Títols dels òrgans provincials d'Educació de les comunitats autònomes o, en determinats supòsits, remetent la proposta a la Secció de Títols de la Subdirecció General d'Ordenació Acadèmica d'aquest Departament.

On i com he de recollir el meu títol?

Un cop expedit el títol, les persones interessades poden retirar-lo en el Centre docent, bé directament, acreditant de manera suficient la seva identitat, o bé mitjançant persona vàlidament autoritzada.

En el cas que l'interessat resideixi en localitat diferent d'aquella on radiqui el Centre docent, pot sol·licitar al mateix la remissió del seu títol a la Delegació del Govern Alta Inspecció d'Educació-, Subdelegació del Govern, Direcció Provincial d'Educació a Ceuta i Melilla o Oficina Consular més propera al seu lloc de residència.

TIPUS   DE TÍTOL

Tarifa normal

Tarifa duplicat

Grau Elemental de Música - Diploma (pla-66)

12,73 €

2,48 €

Grau Mitjà de Música - Títol de Professor (pla-66)

98,82 €

4,75 €

Grau Mitjà de Música - Diploma Instrumentista o Cantant (pla-66)

29,68 €

2,34 €

Grau Superior de Música - Títol de Professor Superior (pla-66)

147,16 €

4,75 €

Grau Professional Música - Títol Professional (pla-42)

25,38 €

4,75 €

Exempció i reducció de la taxa 059

Estan exempts del pagament d'aquestes taxes:

 • Les víctimes d'actes terroristes, així com els seus fills (Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme - BOE del 23).
 • Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial (categoria establerta en Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, BOE del 19).
 • L’expedició de títols duplicats per causa imputable a l'Administració.
 • L’expedició de títols duplicats per rectificació de la menció del sexe en el Registre Civil (Disposició Addicional 2ª de la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, BOE del 16).

Els beneficiaris de família nombrosa de categoria general abonaran el 50 per cent de la taxa (Llei 40/2003, de 18 de novembre).

Contacte

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

C/Alfons el Magnànim n64. Palma de Mallorca
T.971763444 |administracio1@conservatoridemallorca.com