• Simple Item 2
  • 1

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes de nou ingrés.

La sol·licitud de reingrés als estudis al conservatori es realitza en el mateix període que la inscripció en les proves d'accés.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17 de març de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023

Sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2022/2023 és del dia 28 de març fins el dia 13 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció estarà obert a partir de dia 28 de març.

Els sol·licitants rebran confirmació de la seva inscripció per correu electrònic una vegada enviada la sol·licitud.

Les sol·licituds que afecten alumnes menors d'edat han de ser formulades pels pares, mares o representants legals.

Una vegada transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, els interessats han de superar novament la prova d'accés.

SOL·LICITUD DE REINGRÉS

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.